ONLINE BAŞVURULAR

Stratejik Ortaklıklar

Bu projenin başvurusu Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılmaktadır. Bu proje başlığı altında geçen sene Atılım Üniversitesi’nden 2 adet proje submit edilmiştir fakat projelere hibe desteği sağlanamamıştır.

 

Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği  ana eylemi (Key Action 2, KA2) altında yer alan bu faaliyet ile kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, Program üyesi ülkelerin eğitim kurumları arasında stratejik ortaklık projeleri desteklenmektedir.

Yükseköğretim Alanında desteklenen Stratejik Ortaklıklar projeleri sadece Yenilik Geliştirme (Development of Innovation) türünde olabilir. Bu türdeki projelerin yenilikçi çıktılar üretmesi ve/veya mevcut ürün ya da fikirlerin yaygınlaştırılmasına ve kullanılmasına yönelik faaliyetler içermesi beklenir. Bu amaçla, fikri çıktı ve çoğaltıcı etkinlik planlanabilir ve bütçe talep edilebilir.

Stratejik ortaklıklarda desteklenebilecek faaliyet örnekleri nelerdir?
 

 • Kurum/kuruluşlar arasındaki işbirliğini ve ağ kurmayı güçlendiren faaliyetler,
   
 • Eğitim, öğretim ve gençlik alanında yenilikçi uygulamaların denenmesi ve/veya yürürlüğe konması,
   
 • Örgün, yaygın ve sargın öğrenme yoluyla edinilen bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanınmasını ve doğrulanmasını kolaylaştıran faaliyetler,
   
 • Eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin geliştirilmesini ve bunların yerel ve bölgesel kalkınma eylemlerine entegre edilmesini desteklemeye yönelik bölgesel makamlar arası işbirliği faaliyetleri,
   
 • Eğitim ve öğretim profesyonellerini öğrenme ortamında karşılaşılan eşitlik, çeşitlilik ve dâhil etme sorunlarına yönelik olarak daha iyi hazırlayan ve yönlendiren faaliyetler,
   
 • Aktif vatandaşlığı ve girişimciliği teşvik etmek için girişimci zihni ve becerileri destekleyen ulusötesi girişimler.
   

Proje hedeflerinin gerçekleştirilmesine katma değer sağladıkları sürece, Stratejik Ortaklıklar kapsamında bireyler için de öğrenme, ders verme ve öğretme faaliyetleri organize edilebilir.

Kimler Başvurabilir? 

Erasmus+ Programına dahil ülkelerde yerleşik Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (ECHE-Erasmus Charter for Higher Education) sahibi yükseköğretim kurumlarının yanı sıra, yükseköğretim alanında faaliyet gösteren farklı deneyim ve uzmanlıklara sahip kurum/kuruluşlar stratejik ortaklıklarda yer alabilirler.
 


Bir Stratejik Ortaklık (KA2) başvurusunda 3 farklı Program Ülkesinden en az 3 ortak olmalıdır.

Stratejik Ortaklıkta yer alan tüm ortaklar, başvuru formunda tanımlanmış olmalıdır. Tüm ortaklık adına tek bir başvuru yapılır. Bu başvuru, ortaklık yapısını temsilen, koordinatör kurum tarafından, koordinatör kurumun yerleşik bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına yapılır. Aynı başvuru döneminde bir kurumun birden fazla Stratejik Ortaklık projesinde koordinatör ya da ortak olarak yer alması mümkündür. Ancak, aynı ortaklarla veya aynı konu ile aynı ulusal ajansa ya da farklı ulusal ajanslara birden fazla başvuru yapılamaz.

Kimler Yararlanabilir?

Proje başvuru aşamasında öngörmek ve başvuru formunda beyan etmek şartı ile proje faaliyetlerinde görev alan bireyler projeden yararlanırlar. Bu kişilerin, projenin koordinatörü ve ortağı olan kuruluşların eğitim personeli veya öğrencileri olması gerekmektedir.

Proje kapsamında öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetleri bulunuyorsa, projede yer alan kurumlarda çalışan eğitim personeli ve öğrenciler bu eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

Eğitim personeli ve öğrenciler aşağıdaki öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetlerine katılabilirler:
 

 • Kısa dönem (5 gün – 2 ay) fiziksel hareketliliği sanal hareketlilik ile birleştiren karma hareketlilik
 • Yoğun Eğitim Programları (5 gün – 2 ay) 
 • Uzun dönem ders verme veya eğitim alma görevlendirmeleri (2 ay – 12 ay) 
 • Kısa dönem ortak personel eğitim faaliyetleri (3 gün – 2 ay)

Eğitim ve öğretim faaliyeti katılımcılarına katılımcı türüne göre gündelik ve seyahat hibesi desteği verilir.
 

Proje Süresi Ne Kadardır?

Projeler, 24 ile 36 ay arasında sürebilir. Süre, projenin hedefine ve zaman içinde planlanan faaliyetlerin türüne göre başvuru aşamasında seçilmelidir.

Projelere Sağlanan Bazı Hibe Destekleri Nelerdir?

 • Proje Yönetimi ve Uygulaması
 • Ulusötesi Proje Toplantıları
 • Fikri çıktılar
 • Çoğaltma Etkinlikleri
 • Öğretme ve Öğrenme Hareketliliği Faaliyetleri
 • İstisnai Masraflar
 • Özel İhtiyaç Desteği

Başvuru Nereye Yapılır?

Başvuru, koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılır. Diğer ortaklar kendi ulusal ajanslarına başvuru formu göndermeyecektir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar projesi başvurusu, Avrupa Komisyonunun başvuru formu portal olan https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/ sayfasından ilgili Çağrı dönemine ait KA203 formunun doldurularak online ortamda gönderilmesi yoluyla yapılmaktadır.