ONLINE BAŞVURULAR

Ortak Yüksek Lisans Dereceleri

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ

 

Bu projede başvurular Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na yapılmakta olup, Atılım Üniversitesi’nin  henüz bu projeye başvurusu bulunmamaktadır.

Ortak Yüksek Lisans Dereceleri Nedir?

Ortak Yüksek Lisans Derecesi, uluslararası yükseköğretim kurumları konsorsiyumu ve duruma göre ortak programın kapsadığı eğitim alanlarında belirli uzmanlığa sahip diğer eğitim ortakları ve/veya eğitim dışı ortaklar tarafından verilen 60, 90 veya 120 ECTS’lik üst düzey entegre bir uluslararası eğitim programıdır.
 

Ortak Yüksek Lisans Derecesinin temel amaçları aşağıda verilmektedir:

  • Yükseköğretim kurumlarında kaliteyi, yeniliği ve uluslararasılaşmayı teşvik etmek;
  • Dünya çapındaki en iyi yüksek lisans öğrencilerine tam dereceli burslar sunarak Avrupa Yükseköğretim Alanının (EHEA) kalitesini ve cazibesini artırmak;
  • Yüksek lisans mezunlarının yeterlilik seviyesini, becerilerini ve işgücü piyasasına uyumluluklarını iyileştirmek.

Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir?

Bu eylem altında aşağıdaki faaliyetleri desteklenmektedir:

 

Ders verme ve/veya araştırma amacıyla davet edilen bilim adamlarının da (misafir öğretim üyeleri) katılımını içeren uluslararası bir yükseköğretim kurumları konsorsiyumu aracılığıyla organize edilen, 60, 90 veya 120 ECTS’e tekabül eden bir Ortak Yüksek Lisans Programının sunulması,

Dünya çapında başarılı öğrencilere bu ortak yüksek lisans programlarından bir tanesine katılımları için burs verilmesi.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Ortak Yüksek Lisans Dereceleri uluslararasıdır ve tam ortak sıfatıyla üç farklı Program Ülkesinden en azından üç Yükseköğretim Kurumu içerir.

Bir Program Ülkesinde yerleşik Yükseköğretim Kurumları başvuruda bulunabilecektir. Yükseköğretim Kurumu Ortak Yüksek lisans Derecesi konsorsiyumu adına başvurabilmektedir. Ortak Ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarının bir Program Ülkesinde yerleşik şubeleri veya Program Ülkelerindeki Yükseköğretim Kurumlarının Ortak Ülkede yerleşik şubeleri başvurmak için uygun değildir.

Ortak Yüksek Lisans Derecesi konsorsiyumuna katılımlarının bir ön şartı olarak, Program Ülkelerinin tüm Yükseköğretim Kurumları geçerli bir Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesine (ECHE) sahip olmalıdır. Ortak Ülkelerden gelen Yükseköğretim Kurumlarının bir ECHE’ye sahip olmaları beklenmemektedir ancak Ortak Yüksek Lisans Derecesi Konsorsiyum Anlaşmasının bir parçası olarak bunun tüm ilkelerini imzalamaları gerekecektir.

Uygun Katılımcılar Kimlerdir?

Yüksek lisans seviyesindeki öğrenciler, katılımcı kuruluşların personeli, Program Ülkeleri ve Ortak Ülkelerden davetli bilim adamları (ziyaretçi öğretim üyeleri).

Kurum ve Kuruluşların Rolü Nedir?

Ortak Yüksek Lisans Derecesi uluslararası bir yükseköğretim kurumları konsorsiyumu ve yerine göre Ortak Yüksek Lisans Derecesinin uygulanmasına katkıda bulunan diğer türden kuruluşlar (şirketler, kamu kurumları, araştırma kuruluşları vb.) tarafından verilmektedir.
 

Ortak Yüksek Lisans Derecesi Konsorsiyumunun oluşumu şu şekildedir:

Başvuru sahibi/koordinatör: Proje teklifini tüm ortaklar adına sunan Yükseköğretim Kurumudur. Ortak Yüksek Lisans Derecesi verildiğinde, başvuru sahibi/koordinatör temel AB hibe yararlanıcısı haline gelir ve Ortak Yüksek Lisans Derecesi konsorsiyumu adına çok yararlanıcılı bir hibe sözleşmesi imzalar. Koordinasyon rolü aşağıdaki görevleri kapsamaktadır:

Avrupa Komisyonu nezdinde katılımcı kuruluşlar grubu adına hareket eder ve bu kuruluşların temsilcisidir.

Projenin tamamının operasyonel, idari ve finansal açıdan düzgün uygulanması ile ilgili idari ve finansal ve yasal sorumluluğunu taşımaktadır

Diğer tüm proje ortakları ile işbirliği içerisinde Ortak Yüksek Lisans Derecesi'ni koordine etmektedir.

Tam ortaklar: Yerleşik oldukları ülkenin ilgili makamları tarafından tanınan ve derece veren Yükseköğretim Kurumları ile Ortak Yüksek Lisans Derecesi'nin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine aktif şekilde katkı yapan her türlü özel veya kamusal kuruluştur. Her bir tam ortak bir vekaletname imzalamalı ve imza sahibi olarak projenin uygulanması esnasında koordinatörün kendisi adına ve hesabına hareket etmesi için ona yetki vermelidir.

Bağlı ortaklar(opsiyonel): Ortak Yüksek Lisans Derecesi eğitim programı bağlı ortakların katılımından da faydalanabilir. Bu kuruluşlar belirli görevlerin/faaliyetlerin uygulanmasına dolaylı olarak katkıda bulunmakta ve/veya Ortak Yüksek Lisans Derecesi’nin yaygınlaştırılmasını ve sürdürülebilirliğini desteklemektedir. Sözleşmeyi ilgilendiren yönetimsel konularda, “bağlı ortaklar” Ortak Yüksek Lisans Derecesi Konsorsiyumunun bir parçası kabul edilmemektedir. Bu türden bir katkı örneğin bilgi ve beceri transferi, tamamlayıcı kurslar verilmesi veya geçici görevlendirme ya da yerleştirme imkanı sağlanması şeklinde olabilir. Sözleşmeden kaynaklanan yönetsel konularda bağlı ortaklıklar, Ortak Yüksek Lisans Derecesi konsorsiyumunun bir parçası olarak kabul edilmemektedir.

Projenin Süresi Ne Kadardır?

Ortak Yüksek Lisans Derecesinin süresine göre  (1 veya 2 yıl)  konsorsiyum bir hazırlık yılını ve bunu takip eden 3 müteakip yılda öğrenci alımını finanse etmek için 4 veya 5 yıllık bir hibe sözleşmesi alacaktır.

Hibe Desteği Ne Kadardır?

Hazırlık yılı ve üç öğrenci alımı için Ortak Yüksek Lisans Derecesinin hibesi 2 ila 3 milyon Avro arasında değişmektedir.
 

Başvurular Nereye Yapılmalıdır?

Başvurular Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansına yapılır.

Katılımcılar ise burs için doğrudan seçtikleri Ortak Yüksek Lisans Derecesi konsorsiyumuna başvurmalıdır.

Ortak Yüksek Lisans Dereceleri Bilgi Havuzu nedir?

Devam eden Ortak Yüksek Lisans Derecesi tarafından dünya çapında en iyi yüksek lisans öğrencilerine sunulacak olan Erasmus+ öğrenci burslarının tanıtımına, görünürlüğüne ve erişilebilirliğine katkı yapmak için, Ortak Yüksek Lisans Dereceleri; Yürütme Ajansının internet sitesinde yer alacak olan online bilgi havuzuna dahil edilecektir.

 

Ortak Yüksek Lisans Derecesi bilgi havuzu gelecek akademik yıl için Erasmus+ bursları sunan tüm ortak yüksek lisans programlarını tanıtacaktır. Bu tanıtım yeni seçilmiş Ortak Yüksek Lisans Derecesi'nin yanı sıra devam eden bir çerçeve ortaklık anlaşmasına sahip Erasmus Mundus Yüksek Lisans Programlarını ve Kalite Kontrolünü başarıyla geçmiş olan Ortak Yüksek Lisans Derecesi programlarını kapsayacaktır.

Ortak Yüksek Lisans Derecesi bilgi havuzu aday öğrencilere kendi istedikleri Ortak Yüksek Lisans Derecesi seçme ve Erasmus+ bursu için doğrudan ilgili konsorsiyuma başvurma imkanı verecektir.
 

1.3.YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KREDİ GARANTİSİ

 

Bu projede başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır.

 

Erasmus+ Programı kapsamında, lisansını tamamladığı ülkeden başka bir Program Ülkesinde yüksek lisans seviyesinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler için anlaşmalı mali kuruluşlar aracılığıyla uygun koşullarda banka kredisi imkânı sunan “Yüksek Lisans Kredi Garantisi” desteği bulunmaktadır.

Yükseköğretim öğrencileri, yurt dışında yapacakları yüksek lisans eğitimi harcamalarına katkı sağlamak amacıyla, bir yıllık yüksek lisans programı için azami 12.000 Avro, iki yıllık yüksek lisans programı için azami 18.000 Avro krediye başvurabilmektedirler. Kredi desteği, aşağıdaki özel şartları ile geri ödemeyi kolaylaştırmaktadır:

-Öğrencinin kendisinin veya ailesinin herhangi bir  maddi teminat sağlaması gerekmemektedir.

-Faiz oranı, piyasa faiz oranından daha düşüktür.

-Geri ödeme, öğrenim tamamlanmasından iki yıl sonrasına kadar ertelenebilmektedir.

Yüksek Lisans Kredi Garantisi desteğine aracılık eden mali kuruluşlar, doğrudan Avrupa Yatırım Bankası Grubuna başvurmakta, açık ve şeffaf ölçütlerle yürütülen seçim süreci sonucunda seçilmektedir. Seçilen finansal aracılar, kredi başvurularının alınması ve değerlendirilmesi, kredilerin verilmesi ve geri ödemelerin tahsil edilmesi hususlarında öğrenci için tek ara bağlantıdır. Bu sebeple, öğrencilerin başvurularını doğrudan finansal aracıya yapması gerekmekte, başvuruları ilgili finansal aracı değerlendirip sonuçlandırmaktadır.

Yüksek Lisans Kredi Garantisi desteği sağlamak üzere seçilen aracı mali kuruluşların adları Komisyonun websayfasında, https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en bağlantısında yayımlanmaktadır.

Erasmus+ Yüksek Lisans Kredi Garantisi kapsamında Avrupa Yatırım Fonu ülkemizde QNB FİNANSBANK ile anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma, Avrupa’da Erasmus Beyannamesi sahibi (ECHE) sahibi yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencileri kapsamaktadır. Erasmus+ Yüksek Lisans Kredi Garantisi ile ilgili başvurular doğrudan QNB Finansbank’a yapılmaktadır.

Programın önümüzdeki yıllarında Erasmus+ Yüksek Lisans Kredi Garantisi desteği sunan finansal aracıların sayısı arttıkça, bu imkânın Program ülkeleri arasında yaygınlaşması beklenmektedir.