ONLINE BAŞVURULAR

Yönetmelikler

(17.01.2024 gün ve 01 sayılı Senato Kararı)

(22.08.2023 gün ve 10 sayılı Senato Kararı)

(09.10.2018 gün ve 11 sayılı Senato Kararı)

(21.03.2017 gün ve 04 sayılı Senato Kararı)

 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı; uluslararası öğrencilerin Atılım Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmeleri için kabulüne ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu yönerge, Üniversitemize gelecek uluslararası öğrencilerin kabulüne ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 14. Maddesi’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE4-(1)

KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni

ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Program: Önlisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyindeki diploma programını,

Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü

Senato: Atılım Üniversitesi Senatosunu

T.C: Türkiye Cumhuriyetini

Üniversite: Atılım Üniversitesini İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru Koşulları-Sınavlar-Kontenjanlar

 

Başvuru için gerekli koşullar

MADDE 5-(1) Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan, aşağıdaki koşulları sağlayan öğrenciler Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü’ne, ilan edilen tarihlerde uluslararası öğrenci başvurusunda bulunabilirler.

 1. Yabancı uyruklu olanlar,
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup daha sonra İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı Türk vatandaşlığı Kanunu ile tanınan hakların kullanılmasına İlişkin belge sahibi olduklarını belgelendirenler,
 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

ç)   01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu

öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını: KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

 1. 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
 2. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuru yapabilmelerine,

 

Başvurusu geçersiz adaylar

MADDE 6-(1) Aşağıda yazılı bulunan durumlardan herhangi birine sahip olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmez.

 1. T.C. uyruklu olanların, KKTC uyruklu olanların, uyruğundan birisi T.C. veya KKTC olan çift uyruklular ( lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç )
 2. Çift uyruklu iken T.C. veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanlar
 3. T.C. uyruklu olup lise öğrenimini KKTC'de tamamlayanlar

ç)   Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeni ile çıkarma cezası alanlar

 1. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimini tamamlayan T.C. veya K.K.T.C. uyruklu veya ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular

 

Başvuru için gerekli belgeler

MADDE 7-(1) Öğrenci başvuru sırasında aşağıda istenen belgelerin elektronik kopyalarını Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü’nün internet sayfasındaki online başvuru formları aracılığı ile eksiksiz teslim etmek zorundadır. Tüm belgeler onaylı kopya olmalıdır. Üzerinde orijinal mühür ve imza olmayan belgeler kabul edilmez. Ayrıca, tüm belgeler Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

 1. (17.01.2024 gün ve 01 sayılı Senato Kararı) Önlisans, lisans programlarına başvuracak öğrenciler için lise dengi mezun olduğunu gösteren belgenin onaylı kopyası, yüksek lisans için lisans diplomasının onaylı kopyası, doktora için lisans ve yüksek lisans diplomalarının onaylı kopyası. (Belgeler noter tarafından veya yurtdışındaki Türk Elçilikleri tarafından onaylanmış olabilir)
 2. Adayların lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren, Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkript (not dökümü). Transkript Türkçe veya İngilizce değilse bu dillere çevrilmiş onaylı kopya da transkriptle birlikte sunulmalıdır.
 3. (17.01.2024 gün ve 01 sayılı Senato Kararı) Önlisans, lisans programlarına başvuracak öğrencilerin lise dengi mezuniyet not ortalamalarına göre en az %50 oranında başarılı olduğunu gösteren belgenin orjinali veya onaylı kopyası, lise mezuniyet belgesi yoksa yerine liseyi bitirdiğini gösteren GCE ve benzeri sınavlarda MEB denkliği için gerekli şartları yerine getirmesi veya benzeri diğer ulusal veya uluslararası sınavlarda en az %50 oranında başarılı olduğunu gösteren sınav sonuç belgelerinin orjinali veya doğruluğunu teyid edilebilir kopyasının ibraz edilmesi.

ç)   Gerekli görülecek durumlarda yapılacak mülakat sınavında başarılı olduğuna dair belge,

 1. Gerekli görülecek durumlarda yüksek lisans ve doktora programları için ana bilim dalları tarafından adaylardan uluslararası sınav sonuçları, referans mektupları gibi ek belgeler istenebilir.
 2. Pasaport fotokopileri
 3. (17.01.2024 gün ve 01 sayılı Senato Kararı) Varsa, öğrencinin aşağıda açıklaması yapılan ulusal ya da uluslararası sınavlardan herhangi birinden aldığı sınav sonuç belgesi.
 • Ulusal sınavlar: Yabancı uyruklu öğrencilerin kendi ülkelerinde yapılan, ülkelerindeki yükseköğretime kayıt olmalarına esas olan sınavlar.
 • Uluslararası sınavlar: Yükseköğretim Kurulu’nun kabul ettiği uluslararası geçerliliği olan sınavlar.
 • Varsa, öğrencinin Türkiye yurtdışından öğrenci kabul sınavından (TR-YÖS) sonuç belgesi.

 

Kayıt için gerekli belge ve koşullar

MADDE 8-(1) 5. Maddenin a, b, c şıklarında belirtilen koşulların herhangi birine sahip olan öğrencilerin, belgelerini eksiksiz teslim ettikleri takdirde Üniversitemize kayıtları yapılır.

 1. Başvuru için 7. Maddede belirtilen tüm belgelerin orijinali veya onaylı kopyaları
 2. (22.08.2023 gün ve 10 sayılı Senato Kararı) Lise diplomalarının Türk Liselerine denk bir okuldan mezun olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığından alınacak “Denklik Belgesi” ya da mezun durumunda olanlar için Apostil, Apostil olmadığı durumlarda eğitim bakanlığı, dışişleri bakanlığı veya büyükelçilik onaylı diploma almaya hak kazandığına dair belge (T.C. Uyruklu öğrenciler için T.C. Milli Eğitim Bakanlığından alınacak “Denklik Belgesi şartı aranır)
 3. (22.08.2023 gün ve 10 sayılı Senato Kararı) Lisans ve yüksek lisans diplomalarının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan tanınırlık belgesi (Klinik uygulaması olan programlarda Denklik Belgesi)

ç)   Atılım Üniversitesinde eğitim dili İngilizce olan programlara kayıt yaptıracak öğrencilerin 10. ve 11. maddelerdeki şartları sağladıklarına dair ilgili belgeleri kayıt sırasında sağlamaları gerekmektedir. 11. Maddede belirtilen dil yeterlik belgelerini sağlayamayan öğrenciler İngilizce Hazırlık sınıfına kaydolurlar. İngilizce Hazırlık okulunda öğrenim gören öğrenciler hiçbir şekilde bölümden ders alamazlar.

d) Atılım Üniversitesinde eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptıracak öğrenciler 10. Maddenin 3. bendindeki şartları sağladığına dair belgeyi kayıt sırasında sağlamaları gerekmektedir. Sağlayamayan öğrenciler programa kayıt yaptıramaz.

 

Kontenjan

MADDE 9-(1) Yabancı uyruklu öğrenciler için bölümler bazında her yıl kontenjan ayrılır ve Yükseköğretim Kuruluna önerilir. Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen kontenjanlar Üniversite tarafından ilan edilir. Kayıtlar kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Dolmayan veya başvuru yapılmayan programların kontenjanları Yükseköğretim Kurulunun onayı ile diğer programların kontenjanlarına eklenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Dili- Yeterlik Sınav Sonuçları- Başvuruların Sonuçlandırılması

Sınavların Geçerlilik Süresi

 

Eğitim dili

MADDE 10-(1) Atılım Üniversitesinde eğitim dili İngilizce olan programlar için Atılım Üniversitesi tarafından yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı sonucunda başarılı olamayan öğrenciler, İngilizceHazırlık sınıfına devam ederler.

(2) Kayıtlar sırasında, geçerli bir İngilizce yeterlik belgesi ibraz eden öğrenciler, İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar.

(3)Bazı bölümlerde eğitim Türkçe yapılmaktadır. Türkçe eğitim yapan bölümlere başvuracak adayların Türkçeyi minimum C1 seviyesinde bildiklerini belirten TÖMER belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

 

 

Yeterlik sınavları

MADDE 11-(1)Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları için Üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen yeterlik sınav isimleri ve öğrencilerin almaları gereken asgari puanlar aşağıda belirtilmiştir. (YDS, CPE, CAE, TOEFL IBT, PTE Akademik, IELTS)

 

Sınav Türleri

Puanlar

AİYS

60

65

70/100

TOEFL IBT, Kompozisyon en az 20

75

79

85/120

YDS

70

75

80/100

CPE

C

C

B/A

CAE

C

B

B/A

PTE Akademik

60

65

70/90

IELTS (Her bölümden en az 5,5)

6,0

6,5

7/9

 

Başvuruların sonuçlandırılması ve kayıt

MADDE 12 - (1) Başvuruların değerlendirilmesi, adayların kabulü ve kayıt yapılarak yerleştirilmesi tamamen Atılım Üniversitesi'nin yetkisi dâhilindedir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

(2) Adayların başvuruları ilgili Fakülte/Enstitü ve Uluslararası Merkez tarafından değerlendirilir ve kabul edilen öğrencilere Üniversitemiz tarafından "Kabul Mektubu" gönderilir. Adayların bu kabul mektubu ile ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğine giderek "Öğrenim Vize"si almaları gerekmektedir. Bu vizeyi almayan öğrencilerin üniversiteye kayıtları yapılmaz.

(3) Kayıt için 7. Maddedeki belgeleri eksiksiz olarak tamamlayarak gelen öğrenciler, ilk dönemin öğrenim ücretini, kayıt işlemleri gerçekleşmeden önce öderler. Aksi takdirde kayıt işlemleri gerçekleştirilmez.

(4) Kayıt sırasında, tüm uluslararası öğrencilerden T.C. Devlet kurumlarının zorunlu gördüğü her türlü belge istenir.

(5) Adaylardan ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürebilmek için en az 4 yıllık öğretim ücreti ve diğer giderlerini karşılayacak tutarda maddi bir güvenceye sahip olduklarını belirten bir belge ibraz etmeleri istenebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Sınavların geçerlilik süresi

MADDE 13-(1) Dil yeterlik sınavlarının geçerliliği Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği esaslara tabidir.

 

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 14-(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun, Yönetmelik ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, Üniversite Lisans ve Lisansüstü, Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar

MADDE 15-(1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir.

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge;

MADDE 16–(1) 25.02.2010 gün ve 02 sayılı senato kararıyla yürürlüğe giren Atılım Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Usul Ve Esaslar Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 17 –(1) Bu yönerge Senato'da kabul tarihinden sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE18- (1) Bu Yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.